Algemene voorwaarden EZPC – Privacy Consultancy
Versie: 1 juni 2019

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door EZPC – Privacy Consultancy, hierna te noemen “EZPC”. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor EZPC alleen bindend indien en voor zover deze door EZPC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 1. Offertes en oriënterende gesprekken

 1. Uitsluitend de in de Offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend.
 2. Een Offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.
 3. Oriënterende communicatie aangaande een potentiële Opdracht is vrijblijvend en verplicht de Opdrachtgever tot niets, voor zover de oriënterende communicatie niet meer dan één uur bedraagt. Indien de oriënterende communicatie meer dan één uur blijkt te vergen, dan zal deze als Opdracht worden aangemerkt, en kan EZPC hiervoor kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever op basis van haar uurtarief. Ook indien een oriënterende communicatie overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking kan EZPC daarvoor kosten in rekening brengen op basis van haar uurtarief.
 4. Een Offerte verliest haar geldigheid 30 kalenderdagen na de datum van verzending door EZPC.
 5. Indien in de Offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum enkel als indicatietermijn. EZPC is bevoegd de oplevering uit te stellen, zonder nader bericht, in het geval Opdrachtgever het aanbod niet binnen één werkdag aanvaardt na datum van het uitbrengen van de Offerte, of indien zich andere omstandigheden voort doen waardoor EZPC redelijkerwijs niet gehouden kan worden aan de datum voor oplevering, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot (te) late betaling van vooruitbetaling van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs.


Artikel 2. Aanvaarding van de Opdracht

 1. De Offerte wordt geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever instemt met de Offerte, of indien EZPC redelijkerwijs een gedraging van Opdrachtgever mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.
 2. EZPC behoudt zich het recht voor een Opdracht op ieder moment kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering voor EZPC onder de overeengekomen Omschrijving van Opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding mag de Opdracht slechts met instemming van EZPC worden gewijzigd.

Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht

 1. EZPC zal de Opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft EZPC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Dit laatste uiteraard met goedkeuring van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EZPC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan EZPC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft EZPC het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt.
 4. Opdrachtgever zal de door EZPC verstrekte resultaten van de Opdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Meer in het bijzonder zal Opdrachtgever de door EZPC opgestelde teksten, alleen gebruiken voor de bij de Opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is EZPC gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de Opdracht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, in rekening te brengen, onverminderd het recht van EZPC om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien heeft EZPC in dat geval het recht om de gebruikslicentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.
 5. De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht door of namens EZPC ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, licenties, privacyverklaringen, disclaimers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij EZPC en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.
 6. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan EZPC. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.
 7. Indien Opdrachtgever nalaat binnen een redelijke dan wel de in de Offerte omschreven termijn te reageren op (de) conceptversie(s) van de Opdracht, is EZPC gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het daaruit voortvloeiende meerwerk op basis van haar uurtarief.
 8. EZPC is na ontbinding dan wel tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-)adviezen aan Opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken.
 9. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 4. Geheimhoudingsverplichtingen

 1. Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de Offerte vertrouwelijk behandelen.
 2. Indien EZPC bij de uitvoering van de Opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan EZPC zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die EZPC niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan EZPC over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor EZPC om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 3. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle door EZPC genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 2. EZPC zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 3. Het is EZPC toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Het is EZPC tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door EZPC is ontvangen. Het uitblijven van betaling hiervan kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.
 4. De betalingstermijn voor door EZPC verzonden facturen bedraagt 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum.
 5. Na oplevering van het (eerste) concept dan wel (eerste) concepten van de Opdracht is Opdrachtgever het gehele c.q. het resterende Offertebedrag aan EZPC verschuldigd.
 6. Indien Opdrachtgever een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met EUR 12,50 (twaalf euro en vijftig cent) administratiekosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en/of indien Opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. Indien Opdrachtgever de Opdracht na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is EZPC gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Cursussen

 1. Bij een Interne Cursus is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door EZPC benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende cursusruimte, computers, beamers, internetaansluiting, voedsel en drank) voor de Cursus, alsmede voor het afhandelen van de inschrijvingen.
 2. Bij een Interne Cursus heeft Opdrachtgever tot 14 (veertien) kalenderdagen voor de (eerste) datum van de Cursus het recht om de Cursus te annuleren of te verzetten. Eventuele annulerings- of wijzigingskosten voor reeds geboekte faciliteiten (waaronder mede begrepen reiskosten of hotelovernachtingen voor docenten) zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. EZPC aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. EZPC is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan EZPC toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van EZPC voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een Cursus en schade wegens door EZPC gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.
 4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door EZPC op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van EZPC te zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan EZPC is betaald.
 5. De aansprakelijkheid van EZPC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever EZPC onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en EZPC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EZPC in staat is adequaat te reageren.
 6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EZPC of haar bedrijfsleiding.
 7. Opdrachtgever vrijwaart EZPC voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van EZPC kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 8. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. EZPC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.
 3. EZPC zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien EZPC een bezwaar passeert, verkrijgt Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen EZPC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is EZPC niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door EZPC aangeboden overeenkomst.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e- mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen EZPC en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. De Opdrachtgever geeft EZPC toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van EZPC.
 5. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan EZPC, doch in ieder geval op eerste verzoek van EZPC.
 6. De registraties in de systemen van EZPC vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 7. Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van EZPC de andere Partij.

Artikel 11. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 3. EZPC: EZPC – Privacy Consultancy., kantoorhoudende te (2724SN) Zoetermeer aan de Lissenvaart 95, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75016974;
 4. Interne Cursus: een Cursus verzorgd op verzoek van, op locatie bij en gericht op medewerkers van Opdrachtgever;
 5. Offerte: de offerte of aanbod die EZPC heeft opgesteld, waarin zij aangeeft waar de uit te voeren Opdracht uit bestaat, alsmede welk(e) bedrag(en) Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is;
 6. Opdracht: de door de Partijen overeengekomen dienstverlening;
 7. Opdrachtgever: de Partij die met EZPC de Overeenkomst aangaat;
 8. Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen;
 9. Partij: EZPC dan wel Opdrachtgever;
 10. Partijen: EZPC en Opdrachtgever.